Blog Page

- When an unknown printer

Nowe przepisy w ustawie o ewidencji ludności i o dowodach osobistych

W dobie komputerów, gdzie nieustanny rozwój technologiczny dąży do jak największego ułatwienia codziennego życia każdego z nas, co krok spotykamy się z informacjami ze świata. Pomimo, iż wciąż ciężko nam przyrównać się do Stanów Zjednoczonych czy Japonii, i do polskich urzędów powoli docierają nowinki technologiczne. Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy z zakresu dowodów osobistych oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Nowelizacje te, związane są bezpośrednio z wprowadzeniem nowoczesnego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Każdemu z nas z pewnością nasuwa się zasadnicze pytanie; Jaki wpływ na nasze codzienne życie i załatwianie spraw w urzędzie ma wspomniana zmiana? Innymi słowy – w jaki sposób przeciętny użytkownik może na tym skorzystać? Wedle założeń twórców, dzięki innowacyjnemu charakterowi SRP urzędnicy oraz uprawnione instytucje uzyskają sprawniejszy dostęp do wszelkich informacji, co prowadzi do uproszczenia oraz przyspieszenia procedur składania wniosków w urzędzie, a tym samym będziemy mogli, sprawy związane z dowodami osobistymi tj. wymiana dowodów oraz aktami stanu cywilnego, załatwić w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Jest to korzystna zmiana w szczególności dla osób, które mieszkają poza miejscem swojego zameldowania.

Usprawnienia i standaryzacja wedle wzorców zachodnich dotknęły także bezpośrednio nowych dowodów osobistych. Wspomniana wcześniej nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (z dnia 10 kwietnia 1974 roku), weszła w życie z dniem 1 marca 2015 roku. Poza możliwością składania wniosków w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju, zmiany przewidują także drogę elektroniczną (z podpisem kwalifikowanym) do składania tychże wniosków oraz zgłaszania utraty lub uszkodzenia dokumentu. Wprowadzenie udogodnień, w postaci nowego wzoru dowodów z pewnością przysporzy wiele wątpliwości wśród osób, które są w posiadaniu nadal aktualnych dowodów osobistych wydanych w oparciu o wcześniejsze, nieobowiązujące już zasady. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jednocześnie podaje, iż osoby, których dowód nie stracił ważności do 1 marca 2015 roku mogą posługiwać się dokumentem bez obowiązku ponoszenia dodatkowychkosztów związanych z wymianą. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

SPRAWDŹ : Liberalizacja przepisów o zawieraniu małżeństw poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz o nadawaniu imion dzieciom

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, dotyczą zarówno zabezpieczeń, dzięki którym trudniej sfałszować dokument tj. mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby, jak również danych w nim zawartych. Dla osób, które od lat zamieszczają to samo zdjęcie we wszystkich dokumentach, pojawia się pewne utrudnienie. Ustawodawca przewidział, iż zdjęcie w nowym dowodzie osobistym musi spełniać dwa podstawowe warunki; ma zachować wymiary oraz specyfikę zdjęcia paszportowego, a także może być wykonane nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dodatkowo, uproszczono dowody wycofując z nich część informacji takich jak; wzrost, kolor oczu, czy adres zameldowania. Zrezygnowanie z części dotyczącej wyglądu zewnętrznego właściciela dokumentu ma szczególny wpływ, gdy staramy się o uzyskanie wizy np. do Stanów Zjednoczonych, czy Kanady. W toku czynności prowadzących do przyznania nam wizy badana jest zgodność wszelkich informacji zawartych w dokumencie potwierdzającym naszą tożsamość. Tak więc, w sytuacji, gdy zawyżyliśmy lub zaniżyliśmy swój wzrost składając wniosek parę lat temu, byliśmy narażeni na odmowę uzyskania wizy. Dziś dzięki nowelizacji nie musimy się martwić starając się o wyjazd.

Zmiany wynikające ze wspomnianej wcześniej nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, nie są jedynymi jakie zaplanował dla nas ustawodawca. Na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Jak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zmiany te zaplanowało na 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności determinuje zniesienie obowiązku meldunkowego na dzień wejścia w życie nowego aktu prawnego. Ustawa ta eliminuje uciążliwe przepisy związane z zameldowaniem, takie jak m.in. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, a także odstąpienie od konieczności zgłaszania przy meldunku informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedstawiania książeczki wojskowej. Zmiany przewidziane przez ustawodawcę koncentrują się przede wszystkim na uproszczeniu samej procedury meldunkowej. Zamiast wizyty w dwóch urzędach, w celu wymeldowania i zameldowania w innym miejscu, czeka nas wizyta tylko w jednym. Ponadto, obowiązkiem meldunkowym nie będą już objęci wczasowicze i turyści. Nie będą oni musieli meldować się w ośrodkach wczasowych. Sami obywatele nie będą musieli meldować się na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy, zaś sam termin zgłoszenia meldunku, wydłużony zostanie z 4 do 30 dni. Co więcej, zmiany mają uprościć także sytuację osób planujących wyjazd za granicę. W obecnym stanie prawnym osoby wyjeżdżające na okres dłuższy niż 3 miesiące, mają obowiązek zgłosić ten fakt w biurze ewidencji ludności. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, obowiązek ten będzie dotyczył osób, które planują wyjechać na dłużej niż 6 miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE : Zmiany w księgach wieczystych

Zmiany w zakresie odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki

1 stycznia 2016 weszły w życie zmiany w ustawie prawo upadłościowe, wprowadzone przez ustawę z dnia 15 maja 2015 – prawo restrukturyzacyjne.

Nowością w obecnym brzmieniu ustawy jest włączenie prokurentów w krąg podmiotów, które będą ponosić odpowiedzialność za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość – podobnie jak członkowie zarządu. Zmianie uległ również termin na dokonanie tej czynności – z czternastu dni od wystąpienia podstaw do ogłoszenia upadłości wydłużono go do trzydziestu. Regulacja obejmuje tak prokurentów powołanych po 1 stycznia, jak i tych, którzy swoją funkcję już sprawowali w dniu wejścia w życie nowego brzmienia przepisu.

Okolicznością, która wyłączy ich odpowiedzialność za szkodę, która, według domniemania, będzie miała wysokość niezaspokojonej wierzytelności, wyrządzoną za niezłożenie wspomnianego wniosku będzie udowodniony brak winy, który można wykazać – podążając za radą ustawodawcy – w szczególności w drodze postępowania restrukturyzacyjnego czy zatwierdzenia układu. Tym samym ustawodawca przerzucił ciężar dowodu w tej kwestii z wierzyciela na osoby zobligowane do złożenia wniosku.

Osoby, które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami nie poniosą odpowiedzialności za niezłożeni wniosku o ogłoszenie upadłości również wtedy, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

Rozszerzenie odpowiedzialności prokurentów rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości co do jej zakresu, ale rodzi kolejne, innej już natury – pojawia się pytanie, czy jest to rozwiązanie słuszne. Prokurenci odpowiadają teraz bowiem za zobowiązania spółki na podobnych warunkach, co członkowie zarządu, jednocześnie nie mając dostatecznych możliwości kontroli, które umożliwiłyby im rzetelny monitoring sytuacji finansowej spółki.

Nowe brzmienie:

Art. 21. ust. prawo upadłościowe

  1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.
  2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

3a. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

  1. uchylony
  2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

PRAWO AUTORSKIE DO OPRACOWANIA

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracowaniem cudzego utworu jest w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja,  które stanowią przedmiot prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem (art. 2 ust. 4 pr.aut.).

Na ogół opracowania definiuje się jako dzieła recypujące z innego utworu treść, a zazwyczaj częściowo i formę, noszące piętno osobistej twórczości opracowującego i służące do rozszerzenia form komunikowania treści dzieła pierwotnego poza jego formą macierzystą. Tak jak w przypadku dzieł inspirowanych, przesłanka twórczości odgrywa tu zasadniczą rolę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 października 2013 r., sygn. akt: I ACa 543/13).

Prawo autorskie do opracowania ma charakter zależny. Istota tej zależności polega na tym, że rozporządzanie i korzystanie z opracowania wymaga  zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba, że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły (art. 2 ust. 2 pr.aut.). Ponadto na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Prawo autorskie zależne powstać może wówczas, gdy istnieje uprzednio – i równolegle – autorskie prawo pierwotne do utworu, którego twórczego opracowania dokonała osoba powołująca się na przysługujące jej prawo zależne (wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2006 r., sygn. akt: III CSK 40/05).

Co do zasady sporządzenie opracowania nie wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego. Wyjątek dotyczy baz danych oraz programów komputerowych. Jednak nawet  w tych dwóch przypadkach  zezwolenie twórcy nie będzie konieczne, jeżeli opracowanie baz danych sporządzone przez legalnego użytkownika jest konieczne dla dostępu do zawartości  bazy danych i normalnego korzystania z tej zawartości (art. 171 pr.aut.), a w odniesieniu do programu komputerowego opracowanie jest niezbędne  do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innym programem (art. 75 ust. 2 pkt 3 pr. aut.).

Zezwolenie na eksploatację i rozporządzanie opracowaniem może być udzielone w dowolnej formie (jako jednostronna czynność prawna bądź w formie umowy pomiędzy twórcą utworu macierzystego, a twórcą utworu zależnego).

Twórca utworu macierzystego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

Prawo autorskie do opracowania jest skuteczne erga omnes i obejmuje zarówno prawa osobiste, jak i majątkowe (w tym prawo do wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do  własnego opracowania).

Zmiany w księgach wieczystych

Księga wieczysta jest niczym innym jak zbiorem akt dotyczących określonej nieruchomości. Możemy w niej znaleźć informacje, kto jest właścicielem, czy istnieją jakieś obciążenia takie jak hipoteka ciążące na nieruchomości którą jesteśmy zainteresowani. Ta wiedza w praktyce jest niezmiernie ważna, gdyż ze względu na jawny charakter wpisów nie można zasłaniać się nie wiedzą, co może być opłakane w skutkach jeżeli nabywca nie zostanie poinformowany o obciążeniach, lub nabędzie nieruchomość od osoby innej niż widniejącej w księdze jako właściciel. Może to prowadzić do długich procesów dodatkowych kosztów lub spłaty wcześniej ustanowionej hipoteki, którą jest obciążona nowo nabyta nieruchomość.

W dniu 1.12.2013 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która pozwoliła na sprawniejsze pozyskiwanie informacji o stanie prawnym nieruchomości bez konieczności udania się do sądu. Nowe przepisy pozwalają na przeglądanie ksiąg dzięki systemowi informatycznemu. Wchodząc na stronę, podajemy numer księgi wieczystej i w każdym miejscu z dostępem do Internetu możemy sprawdzić informacje dotyczące nieruchomości i ułatwić pracę prawnikom a zwłaszcza zaoszczędzić praktykantom chodzenia do sądu. Co ciekawe dokument, który wygenerujemy na tej stronie i wydrukujemy ma moc, taką samą jak dokument wydany przez sąd o ile posiada on cechy pozwalające na weryfikacje z danymi zawartymi w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Dalej będzie możliwe otrzymanie za odpłatą odpisów zwykłych bądź pełnych i wyciągów jak przed nowelizacją, chociaż ceny będą niższe, na przykład zwykły odpis kosztuje 30zł. a pełen 60zł. Pełen cennik możemy znaleźć w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Na zmianach skorzystają organy wymienione w art.36 z indeksem 4 w ustępie 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w celu pełnienia swoich ustawowych obowiązków. Za zgodą ministra sprawiedliwości otrzymają możliwość nieograniczonego dostępu systemu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. O ile będzie to niezbędne do realizacji wyznaczonych zadań i możliwości techniczne na to pozwolą. Dla przykładu komornik, który uzyska zgodę na nieograniczony dostęp będzie mógł podając nazwisko osoby zadłużonej sprawdzić jakie nieruchomości posiada. Również poznać ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w różnych księgach wieczystych i skutecznie przeprowadzić egzekucję.

Poza udogodnieniami związanymi z łatwym dostępem do wpisów i płynnym poruszaniem się między księgami, duże znaczenie ma precyzja czasu wpisu. Istnieje możliwość obciążenia nieruchomość więcej niż jedną hipoteką. Zdarzają się sytuacje, że wartość obciążeń może przekroczyć wartość rzeczy obciążanej. Art.. 249 kodeksu cywilnego stanowi, że prawo obciążające rzecz nie może zostać wykonane z naruszeniem prawa powstałego wcześniej( pierwszeństwo). W takiej sytuacji dzięki możliwości ustalenia daty powstania obciążenia co do sekundy możemy w łatwy sposób ustalić kolejność zaspokajania wierzycieli, według ustawy o księgach wieczystych i hipotece zobowiązania nie ujawnione w księdze wieczystej muszą ustąpić tym ujawnionym.

Podsumowując nowelizacja wprowadza dużo ułatwień odnoście korzystania z ksiąg wieczystych, wykorzystują dobrodziejstwa współczesnej techniki. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu jak i przyśpieszyć obrót nieruchomościami, zmusić do ujawniania wszelkich praw, które muszą znaleźć się w księgach jak i zapobiec sporom, które powstałby o ustalenie pierwszeństwa przy zaspokajaniu wierzycieli.

Luty 2018
P W Ś C P S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728