Dokumenty złożone przez wykonawcę w świetle zasady kontynuacji wyrażonej w art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Wykonawca działający w formie spółki akcyjnej złożył w postępowaniu przetargowym aktualne  zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego i  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych wystawione na  spółkę z o.o., w której to formie  prawnej działał przed  przekształceniem dokonanym na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie podmiotu zostało dokonane na trzy dni przed złożeniem przez wykonawcę oferty przetargowej.

Pojawia się pytanie, czy wykonawca jest uprawniony do posługiwania się  w postępowaniu takimi dokumentami.

Art. 551 § 1 KSH  stanowi, iż  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Na mocy art. 552 KSH spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

W art. 553 KSH wyrażona została zasada kontynuacji  wynikająca z tożsamości spółki przekształcanej i przekształconej, która polega na tym, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.  Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Spółka w nowej formie prawnej działa na zasadzie ciągłości i jest kontynuatorem spółki przekształcanej w tym znaczeniu, iż jej sytuacja prawna nie ulega zmianie nie tylko w sferze cywilnej (pozostaje podmiotem prawa i obowiązków spółki przekształcanej), ale też podatkowej, administracyjnej, czy prawa pracy.

Powyższą zasadę kontynuacji i ciągłości bytu spółki należy uznać za decydującą w odniesieniu do złożonych przez spółkę akcyjną zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS, a zatem pomimo innej formy prawnej spółki, dokumenty wystawione na spółkę z o.o. są akceptowalne.