Specializations

O Specjalizacjach

Kancelaria Prawna Modus świadczy stałą obsługę prawną dla firm, instytucji jak również służy pomocą przy realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć prawnych. W tej części strony prezentujemy specjalizacje i szczególnie akcentowane w ramach codziennej obsługi gałęzie prawa, jakim są:

Stale rosnąca wartość rynku zamówień publicznych staje się strategicznym elementem działalności podmiotów prawa w Europie. W Polsce proces ten dynamizowany jest absorpcją funduszy unijnych przez instytucje i przedsiębiorstwa. Osiągnięcie zamierzonego celu merytorycznego warunkowane jest znajomością stale zmieniającego się prawa oraz procedur zamówień publicznych. Pracownicy kancelarii na bieżąco monitorują zachodzące zmiany w prawie również te prognozowane. Pozwala to zbudować i wdrożyć odpowiednią strategię działania w najlepszym dla Państwa momencie. Nasza wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców na każdym etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W naszych działaniach kierujemy się zasadą prezentacji możliwych ryzyk a następnie ich eliminacji. W tym celu dokonujemy audytu dokumentacji przetargowej , umów , wniosków i innych niezbędnych dokumentów. Poprzez odpowiednie klauzule stwarzamy płaszczyznę do porozumienia i polubownego załatwienia ewentualnych sporów w zakresie wykonywanej umowy.
Proces dynamicznych przekształceń zakładów opieki zdrowotnej oraz determinowany tymi prawidłowościami rozwój prawa jest argumentem do poszukiwania wiarygodnego partnera – obsługi prawnej. Priorytetem w podejmowanych przez kancelarię na rzecz klientów działaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa i bezproblemowego funkcjonowania praktyki lekarskiej – podmiotu placówki leczniczej, a w razie potrzeby skuteczne złagodzenie skutków zdarzeń związanych z działalnością medyczną. Od 1996 roku Kancelaria Prawna Modus w port folio swoich klientów nieprzerwanie posiada zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty z sektora branży medycznej. Naszymi klientami są SPZOZ-y (publiczne i niepubliczne), centra medyczne, prywatne praktyki lekarskie, przychodnie, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania związane z opieką medyczną i lecznictwem. Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe usługi prawne oraz rozwiązania uwzględniające specyfikę i ustrój zakładów opieki zdrowotnej. Kancelaria w ramach prawa farmaceutycznego specjalizuje się w obsłudze prawnej badań klinicznych na wszystkich etapach projektu. Oferta kierowana jest do sponsorów badań, badaczy, ośrodków, CRO, oraz pozostałych uczestników. Prawo Farmaceutyczne – oferta Modus Kancelaria Prawna: Opracowywanie, opiniowanie i nadzór prawny nad umowami o badania kliniczne, Zabezpieczanie interesów klientów w procesach negocjacyjnych gdzie stronami są badacz, ośrodek, sponsor, Doradztwo w aspekcie pozyskania pozwolenia na badanie kliniczne, pozytywnych opinii komisji bioetycznych oraz kwestiach regulacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych, Przygotowywanie projektów pod kątem zgodności prowadzonych badań klinicznych produktów leczniczych lub przyszłych produktów leczniczych z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej, Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w związku z roszczeniami odszkodowawczymi i odpowiedzialnością za szkodę powstałą w wyniku badania klinicznego, Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podczas organizowanych konferencji i szkoleń. Więcej informacji o planowanych i zakończonych szkoleniach znajdą Państwo w zakładce aktualności i publikacje.
Doradztwo przedsiębiorstwom w obrocie gospodarczym. Obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) stanowi core business i aspekt szczególnej atencji Kancelarii Prawnej Modus®. Kompleksowość i potwierdzona przez naszych klientów skuteczność determinowana jest blisko 20 letnim doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu dziedzin prawa. W ramach stałej i doraźnej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia pomoc i doradztwo prawne od etapu tworzenia aż do zakończenia działalności podmiotu gospodarczego. W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności: Stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego (porady prawne, budowa strategii prawnych, konsultacje, co do podejmowanych działań), Zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego, Tworzenie, weryfikację i opiniowanie wszelkich umów, pism sądowych, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym, Tworzenie i weryfikację opinii prawnych, ekspertyz specjalistycznych, statutów, regulaminów, Obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych, Reprezentację oraz zastępstwo w postępowaniach (procesowe i nieprocesowe) przed sądami powszechnymi, urzędami i organami egzekucyjnymi, Udział w negocjacjach z partnerami handlowymi, Windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja). prowadzenie due diligence. Obsługa prawna na rzecz klientów realizowana jest przez zespół prawników i specjalistów Modus. Na bieżąco współpracujemy z doradcami finansowymi, podatkowymi, rzecznikami patentowymi, rzeczoznawcami i ekspertami różnych dziedzin. Szczegóły naszej oferty przygotowaliśmy dla Państwa w zakładce kliena biznesowego.
Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa ochrony środowiska oraz interdyscyplinarność tej szczególnej dziedziny prawa stanowi często duże wyzwanie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości jak i sektora, w którym działają. Naruszenia wynikające z błędnej interpretacji lub nieznajomości przepisów prawa ochrony środowiska mogą skutkować poważnymi problemami biznesowymi i perturbacjami zarówno finansowymi jak i organizacyjnymi. Odpowiedzialność cywilna ( odszkodowawcza , opłaty podwyższone , kary finansowe) administracyjna ( cofnięte pozwolenia i decyzje ) czy w pewnych przypadkach karna może dotyczyć zarówno firmy jako organizacji oraz jej pracowników. Właściwa realizacja obowiązków i zaleceń z zakresu prawa ochrony środowiska jest więc jednym z kluczowych elementów funkcjonowania firmy. Elementem mogącym mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu może być współpraca z profesjonalną kancelarią prawną świadczącą usługi z zakresu prawa ochrony środowiska . Interpretacja często skomplikowanych przepisów prawa ochrony środowiska wymaga doradców i partnera o odpowiedniej wiedzy , doświadczeniu oraz znajomości specyfiki branży odpadowej . Działająca od 1993 Kancelaria Prawna Modus dysponuje prawnikami i specjalistami posiadającymi wiedze i praktyczne doświadczenie w realizacji złożonych projektów z zakresu prawa ochrony środowiska. Nasz podstawowy zakres usług obejmuje badanie stanu prawnego i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska ( np. gospodarka wodno-ściekowa , gospodarka odpadami , emisje do atmosfery ) Nasze usługi obejmują w szczególności: Opinie i analizy prawne obejmujące zagadnienia prawa ochrony środowiska Przygotowywanie wniosków i dokumentów w sprawie decyzji administracyjnych ( np. decyzje na zbieranie przetwarzanie odpadów , karty informacyjne przedsięwzięcia , raporty o odziaływaniu na środowisko. Doradztwo prawne w zakresie aspektów prawa ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych i transakcyjnych. Obsługi transgranicznego przemieszczania odpadów oraz tranzytu odpadów przez terytorium RP . Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej Wsparcie po uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska w rozwoju przedsiębiorstwa poprzez pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Reprezentowanie i obrona klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska czy też dotyczących praw i obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska przed organami administracji i sądami. (np. WIOŚ , RDOŚ , SANEPID , SKO , Sądy Powszechne ) Konsulting w aspekcie wsparcia przedsiębiorców w opracowaniu optymalnego modelu biznesowego i eliminacji ryzyk związanych z gospodarką odpadami i prawem ochrony środowiska.