Oferta dla wykonawców

  1. grafika (2)Udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie czynności związanych z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. Analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Weryfikacja dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  4. Analiza prawna ofert pod względem ich zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  5. Opiniowanie korespondencji wysyłanej do zamawiającego;
  6. Udział w negocjacjach z zamawiającym;
  7. Doradztwo prawne w zakresie korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej;
  8. Reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.