Oferta dla zamawiających

  1. Kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. Udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych, w tym również dotyczących stosowania i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych;
  3. Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także innych dokumentów niezbędnych dla procedury;
  4. Doradztwo prawne przy badaniu i ocenie ofert składanych przez wykonawców;
  5. Opiniowanie korespondencji wysyłanej do wykonawców;
  6. Pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
  7. Reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
  8. Wsparcie zamawiającego w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych.