OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany  jest wykluczyć  z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

W celu potwierdzenia braku istnienia powyższej podstawy wykluczenia wykonawca składa zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Wykonawca powinien przekazać zamawiającemu oświadczenie o grupie kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym), albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Termin na złożenie oświadczenia to termin o charakterze instrukcyjnym,
a przepisy ustawy Pzp nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy lub
odrzucenia jego oferty za niezłożenie go w terminie.

 

W przypadku niezłożenia przez wykonawcę przedmiotowego oświadczenia zamawiający zobligowany jest do wezwania wykonawcy do jego złożenia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Urząd Zamówień Publicznych w interpretacji zawartej na stronie internetowej UZP wskazał, że ,,art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp znajduje zastosowanie w przypadku złożenia przynajmniej dwóch takich ofert, co oznacza, że nie daje on podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. Tym samym, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), nie mamy do czynienia z naruszaniem zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu poprzez udział co najmniej podmiotów funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie może w takim przypadku nawet potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje się również zbędne.

(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien–publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow).