ZNACZENIE REFERENCJI ORAZ WYKAZU USŁUG W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przepisy z zakresu zamówień publicznych przypisują odmienne znaczenie oświadczeniu wiedzy wykonawcy w postaci wykazu wykonanych uprzednio usług oraz dowodom potwierdzającym, składanym w związku ze wskazywanymi usługami.

Składanie referencji ma inny cel niż składanie wykazu zrealizowanych zamówień – referencje mają na celu jedynie potwierdzić należyte wykonanie zamówienia, zaś oświadczenie wykonawcy składane w formie wykazu usług  stanowi potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Orzecznictwo i doktryna konsekwentnie potwierdzają powyższą zasadę.

W  wyroku z  dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt: KIO/UZP 93/12) Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła ugruntowane stanowisko orzecznictwa, wskazując, iż znaczenie dokumentów: wykazu usług, a także dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usług (referencji) jest takie, że pierwszy ma służyć potwierdzeniu ilości, zakresu, terminu czy przedmiotu dostaw, usług lub robót, drugi zaś – służy potwierdzeniu, że opisane w wykazie usługi wykonano należycie. Referencje nie służą zatem, co do zasady, wykazaniu zakresu usług, czy ich zgodności z warunkiem postawionym dla wykazania doświadczenia. Zgodnie z powołanymi przepisami, celem referencji jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania usługi, zatem nie ma konieczności wskazywania w treści referencji zarówno wartości usługi, jak i terminu jej realizacji.

Informacje dotyczące wartości usługi, terminu czy jej zakresu wynikać powinny z samego oświadczenia wykonawcy złożonego w treści wykazu dostaw (wykazu usług, wykazu robót budowlanych) – to bowiem dokument, za pomocą którego, w myśl powołanych przepisów, następuje wykazanie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w którym podaje się wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców dostaw, usług lub robót budowlanych.

Naturalną i powszechną praktyką jest, że referencje nie opisują zakresu potwierdzanych usług, ich ilości czy wartości w sposób dosłownie odzwierciedlający postawiony w danym postępowaniu warunek. Referencje zwykle wystawiane są nie na użytek konkretnego postępowania, stąd w sposób bardziej ogólny opisują zakres dostaw, usług lub robót, których dotyczą, mają charakter uniwersalnych, pozwalających uczynić z nich użytek w różnych postępowaniach i okolicznościach.

Referencje należy czytać łącznie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w wykazie. Istotnym jest  bowiem, aby uzyskać z treści referencji wiedzę o wykonaniu usług w sposób należyty,  a także co do tożsamości wskazanych w wykazie usług z tymi, których należyte wykonanie jest potwierdzane w treści referencji.

Co do treści referencji, warto przywołać fragment wyroku  z  13 października 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1221/09), w którym KIO podkreśliła, iż ,,w dokumentach, zwanych powszechnie referencjami potwierdza się jakość wykonanych usług, a nie wymaga się potwierdzenia ilości i rodzaju usług, co należy do obowiązku wykonawcy, aby uczynił to w wykazie usług (…) Referencje potwierdzają jedynie należyte wykonanie usługi, a nie stanowią potwierdzenia jej  ilości, rodzaju, miejsca wykonania oraz terminu, co powinno zostać oświadczone w wykazie wykonanych usług sporządzonym przez wykonawcę’’.

Zapraszamy do kontaktu.