Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

Przesłanki potrącenia wierzytelności

Zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem...

Roszczenie Negatoryjne jako środek ochrony własności

Roszczenie negatoryjne uregulowane w art. 222 § 2 KC przysługuje właścicielowi w przypadku bezprawnego wkroczenia w sferę jego uprawnień innego niż pozbawienie go posiadania rzeczy. Przykładem naruszeń objętych dyspozycją art. 222 § 2 KC może być prowadzenie budowy na cudzym gruncie, przechodzenie lub przejeżdżanie przez cudzy grunt, wykopanie rowu na sąsiedniej nieruchomości, uszkodzenie ogrodzenia,...

Czynności zachowawcze współwłaściela rzeczy

Stosownie do art. 209 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż czynności zachowawcze, o których mowa w powyższym przepisie obejmują wszelkie zachowania, które mają zapobiec utracie lub uszczupleniu wspólnego prawa własności lub jego przedmiotu. Mogą...

Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako przesłanka dopuszczalności odwołania darowizny.

Umowa darowizny jest źródłem  więzi między darczyńcą a obdarowanym i rodzi po stronie tego ostatniego moralny obowiązek wdzięczności. Niewywiązanie się z tego  obowiązku przez dopuszczenie się ciężkich uchybień względem darczyńcy  opatrzone jest przewidzianą w art. 898 § 1 KC sankcją prawną w postaci prawa odwołania darowizny. Z możliwości odwołania darowizny  z wyżej wskazanego powodu,...

Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia na podstawie art. 395§1 kodeksu cywilnego

Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powoduje skutek w postaci ustania stosunku umownego.Uprawnienie do odstąpienia od umowy może wynikać ze zgodnej woli jej stron. Stosownie do art. 395§1 KC można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej...

Wyrok wraz z klauzulą wykonalności został zgubiony, co zrobić? Utracony tytuł wykonawczy.

Czy utrata tytułu wykonawczego jest tożsama z utratą możliwości dochodzenia roszczenia w drodze egzekucji sądowej? Niekoniecznie, trzeba jednak podjąć odpowiednie działania w tym kierunku. Tytuł wykonawczy, to nic innego, jak tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Odgrywa kluczową rolę w postępowaniu egzekucyjnym, bowiem to na jego podstawie zostaje ono wszczęte. Dlatego jest tak ważny, szczególnie...