Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia na podstawie art. 395§1 kodeksu cywilnego

Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powoduje skutek w postaci ustania stosunku umownego.Uprawnienie do odstąpienia od umowy może wynikać ze zgodnej woli jej stron. Stosownie do art. 395§1 KC można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej...