Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

AKTUALNOŚCI

Sprawdź co nowego w Kancelarii Prawnej MODUS

Roszczenie negatoryjne uregulowane w art. 222 § 2 KC przysługuje właścicielowi w przypadku bezprawnego wkroczenia w sferę jego uprawnień innego niż pozbawienie go posiadania rzeczy. Przykładem naruszeń objętych dyspozycją art. 222 § 2 KC może być prowadzenie budowy na cudzym gruncie, przechodzenie lub przejeżdżanie przez cudzy grunt, wykopanie rowu na sąsiedniej nieruchomości, uszkodzenie …
Stosownie do art. 209 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż czynności zachowawcze, o których mowa w powyższym przepisie obejmują wszelkie zachowania, które mają zapobiec utracie lub uszczupleniu wspólnego prawa własności lub jego przedmiotu. Mogą …
Umowa darowizny jest źródłem  więzi między darczyńcą a obdarowanym i rodzi po stronie tego ostatniego moralny obowiązek wdzięczności. Niewywiązanie się z tego  obowiązku przez dopuszczenie się ciężkich uchybień względem darczyńcy  opatrzone jest przewidzianą w art. 898 § 1 KC sankcją prawną w postaci prawa odwołania darowizny. Z możliwości odwołania darowizny  z wyżej wskazanego powodu, …
Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powoduje skutek w postaci ustania stosunku umownego.Uprawnienie do odstąpienia od umowy może wynikać ze zgodnej woli jej stron. Stosownie do art. 395§1 KC można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. …
Czy utrata tytułu wykonawczego jest tożsama z utratą możliwości dochodzenia roszczenia w drodze egzekucji sądowej? Niekoniecznie, trzeba jednak podjąć odpowiednie działania w tym kierunku. Tytuł wykonawczy, to nic innego, jak tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Odgrywa kluczową rolę w postępowaniu egzekucyjnym, bowiem to na jego podstawie zostaje ono wszczęte. Dlatego jest tak ważny, szczególnie dla wierzyciela. Należy podkreślić, że komornik może wszcząć egzekucję …
Często dzwonią do nas osoby, które skorzystały z pomocy lekarskiej, która nie została w ich ocenie udzielona w sposób prawidłowy. Kiedy zatem można mówić o tzw. błędzie lekarskim? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że określenie to jest potoczną nazwą. Próżno szukać w ustawach regulacji dotyczących błędów lekarskich, czy medycznych. W orzecznictwie za błąd w sztuce …
Powstanie dożywocia umownego wymaga zawarcia umowy między dożywotnikiem i nabywcą nieruchomości. W związku z tym, że w wyniku zawarcia umowy o dożywocie przenoszona jest własność nieruchomości, umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa o dożywocie jest umową zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości w zamian za świadczenie polegające na zapewnieniu zbywcy dożywotniego utrzymania. …

Kancelaria Prawna Modus

  • ul. Parkowa 25b/2 51-616 Wrocław
  • 071 364 74 21 do 25
  • 071 364 74 20
  • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz