Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

KLIENCI BIZNESOWI

Jedną z naszych specjalności jest kompleksowa obsługa prawna klientów biznesowych. Wykwalifikowany zespół prawników zapewnia fachową pomoc prawną oraz doradztwo przedsiębiorcom z różnych branż.

Profesjonalną reprezentację podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoka skuteczność realizowanych przez nas zadań.
Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa.
W ramach obsługi prawnej dedykowanej przedsiębiorcom, instytucjom oraz innym podmiotom prawa uczestniczących w obrocie gospodarczym Kancelaria Prawna MODUS® świadczy kompleksowe usługi prawne i doradztwa w zakresie:

Prawo korporacyjne

Nasza Kancelaria prowadzi we Wrocławiu kompleksową obsługę prawną spółek handlowych od etapu założenia spółek i wprowadzenia ich na rynek aż do zakończenia działalności. Oferta Modus obejmuje w szczególności:

 • zakładanie spółek – tworzenie i pełną rejestrację spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariuszy i udziałowców,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w tym handlowych oraz pomiędzy akcjonariuszami,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów regulaminów, statutów wewnętrznych spółek,
 • tworzenie przedstawicielstw i oddziałów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem państw takich jak Irak, Niemcy i Ukraina,
 • doradztwo w wyborze optymalnej formy organizacji prawnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie due diligence,
 • likwidacje spółek handlowych,
 • reprezentacji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Obsługa procesów zakładania spółek we Wrocławiu przez naszą Kancelarię prawną, to gwarancja, że będą one przebiegać zgodnie z prawem. Pomagamy klientom na każdy etapie – od samego pomysłu, przez analizę wyboru odpowiedniej formy aż po dopilnowanie wszelkich spraw urzędowych związanych z ich rejestracją. Zakładanie spółek to nie jedyny nasz wkład – klienci mogą liczyć z naszej strony na dalszą, kompleksową pomoc w obszarze ich działania. Bieżąca obsługa spółek przez naszą Kancelarię może przyczynić się do uniknięcia niepotrzebnych problemów wynikających z nieznajomości przepisów prawa. Dla klientów przygotowujemy projekty umów i opiniujemy te, które dostarczają kontrahenci. Oprócz tego reprezentujemy ich w trakcie negacji postanowień umów. Ponadto klienci mogą liczyć na naszą pomoc w ściąganiu wierzytelności na każdym etapie – od prowadzenia postępowań polubownych aż po sądowe lub egzekucyjne.

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą we Wrocławiu, pamiętaj, że zakładanie spółek – jako jednej z form działalności – jest naszą domeną. Zajmujemy się nie tylko zakładaniem spółek, ale ich kompleksową obsługą!

Fuzje, przekształcenia i przejęcia spółek

Kwestia przekształceń spółek, w tym fuzje spółek to jeden z obszarów naszej działalności na terenie Wrocławia. Organizacja i zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, konsolidacyjnymi, Mergers and Acquisition spółek i przedsiębiorstw w tym:

 • łączenie, wydzielanie, tworzenie nowych spółek KSH,
 • przygotowanie kompleksowych planów i strategii łączenia podmiotów,
 • opracowywanie umów prawnych, dokumentacji towarzyszących procesowi w tym analiz due diligence,
 • obsługa transakcji łączenia spółek w tym sprzedaży, wydzielenia części majątku spółki (Asset Deal),
 • prowadzenie procedur rejestracyjnych sądowych i administracyjnych,
 • doradztwo strategiczne dla uniknięcia perturbacji związanych z przekształceniami ( m.in. nazwa marki, stabilność świadczenia usług i produkcji, znaki towarowe, patenty).

Prawnicy z naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi prawnej różnego rodzaju przekształceń spółek z Wrocławia. Przeprowadzają zmiany w zakresie formy prawnej funkcjonowania przedsiębiorców oraz pomagają przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji. Przekształcenia spółek mogą dotyczyć ich zmiany w spółki kapitałowe lub osobowe. Nasza pomoc prawna obejmuje także obszar spraw związanych z fuzjami spółek czy ich sprzedażą – gwarantujemy m.in. specjalistyczne doradztwo i wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami. W temacie przekształcenia spółek, w tym m.in. fuzji spółek reprezentujemy klientów przed właściwymi urzędami.

Prawa Autorskie i własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej (na którą składa się m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne) ma kluczowe znaczenie dla strategicznej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Dla przedsiębiorstw wymagających stałej obsługi prawnej bądź projektów ukierunkowanych na realizację działań jednostkowych, prawnicy i eksperci kancelarii z Wrocławia przygotowani są m.in. do:

 • doradztwa z zakresu praw autorskich, wzorów towarowych, ochrony i rejestracji znaków towarowych,
 • kompleksowej obsługi procedur rejestracyjnych i patentowych,
 • opracowywania  ekspertyz na potrzeby przekształceń w ramach spółek, przedsiębiorstw, instytucji w odniesieniu do prawa własności intelektualnej.
 • opracowywania umów licencyjnych, dokumentacji i innych pism związanych ze sprzedażą,
 • udostępnieniem praw do własności intelektualnej,
  reprezentacji w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej.
 • reprezentacji w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej
 • opracowywanie regulaminów korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych np. w instytucjach naukowych,

Prawa autorskie to zagadnienia, które przewijają się bardzo często w działalności różnych podmiotów. I jak pokazuje praktyka - nastręczają często wiele problemów. Każdy przypadek związany z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, z którym się spotykamy wymaga szczegółowej analizy prawnej. Nasza kancelaria – poza różnego rodzaju analizami, opiniami prawnymi, reprezentuje klientów z Wrocławia w postępowaniach cywilnych i karnych. Z naszej pomocy prawnej w tym obszarze mogą korzystać również start-upy.

Zagraniczne transakcje handlowe – międzynarodowy obrót gospodarczy

Kancelaria Prawna MODUS posiada doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji międzynarodowych.
W ramach grupy kapitałowej MODUS oferujemy rozwiązanie systemowe pozwalające na bezpieczną realizację importu. W celu pełniejszego zaprezentowania oferty uwzględniającej Państwa oczekiwania prosimy o kontakt.

Prawo Pracy

Kancelaria Prawna Modus® z Wrocławia posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 1996 roku w portfolio klientów znajdują się przedsiębiorstwa państwowe, instytucje i firmy o rozbudowanej strukturze pracowniczej. Większość z nich prowadzi działalność na terenie Wrocławia. Kancelaria świadczy obsługę stałą i doraźną w różnych kwestiach związanych z prawem pracy.

W ramach świadczonych usług pomagamy w szczególności:

 • w opiniowaniu i sporządzaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwa, co do najlepszej formy wykonywania stosunku pracy i ewentualnego rozwiązania umowy,
 • w zakresie spraw o  zwolnienia grupowe, mobbingu w pracy,
 • egzekwowania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, zaległe premie i inne przywileje,
 • doradztwa i ochrony praw pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 • sporządzania i weryfikacji umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych dotyczących stosunku pracy,
 • rozwiązywania i innych modyfikacji umów o pracę,
 • tworzenia regulaminów i ram prawnych dla zakładanych, przekształcanych i likwidowanych przedsiębiorstw,
 • reprezentacji w negocjacjach i kontaktach ze związkami zawodowymi,

Pomoc prawna dla pracodawców z Wrocławia

Prawo pracy to bardzo szeroka dziedzina prawa. Dzięki fachowemu doradztwu ze strony prawników działających w tym obszarze, można uniknąć wielu problemów z pracownikami. Specjalizując się m.in. w prawie pracy sprawnie i skutecznie reagujemy na wszelkie sytuacje, które mogą skutkować konfliktami z efektem końcowym na wokandzie.

Reprezentujemy pracodawców z Wrocławia przed różnymi organami i instytucjami. Dopasowujemy się do specyfiki powierzonych nam spraw oraz oczekiwań naszych klientów. Analizujemy każdy przypadek bardzo dokładnie i przedstawiamy klientowi różne warianty do rozważenia. Do tego na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w przepisach oraz rozstrzygnięcia, które zapadają w różnych sprawach.

Kompleksowa obsługa to propozycja naszego wykwalifikowanego zespołu. Z nami prawo pracy nie będzie straszne dla żadnego z pracodawców! Zachęcamy do współpracy!

Ochrona danych osobowych

W ramach aspektów związanych z ustawą o ochronie danych osobowych Kancelaria Prawna Modus® świadczy m.in. pomoc w zakresie:

 • opiniowania i analizy sposobu przetwarzania i udostępniania danych osobowych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i innych podmiotach prawnych w aspekcie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,\
 • reprezentacji przed instytucjami w tym Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Procesy inwestycyjne

Powodzenie realizowanych procesów inwestycyjnych warunkowane jest przyjęciem sprawdzonej metodologii działania oraz doborem optymalnych narzędzi z zakresu prawa i ekonomii. Kancelaria wraz z partnerami z Grupy Modus (Centrum Finansowe Modus, Modus Estates homes & Investments) zapewnia inwestorom jak i wykonawcom pełne wsparcie oraz profesjonalne doradztwo przekładające się na pozytywny efekt końcowy.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty kancelarii oraz partnerów w ramach Grupy Modus.

Zamówienia publiczne

Stale rosnąca wartość rynku zamówień publicznych staje się strategicznym elementem działalności podmiotów prawa w Europie. W Polsce proces ten dynamizowany jest absorpcją funduszy unijnych przez instytucje i przedsiębiorców.

Osiągnięcie zamierzonego celu merytorycznego warunkowane jest znajomością stale zmieniającego się prawa oraz procedur zamówień publicznych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych, jak i innych, prowadzących działalność na terenie Wrocławia. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

W prawie zamówień publicznych często wprowadzane są różnego rodzaju zmiany. Zadaniem naszego prawnika, specjalizującego się tym obszarze prawa, jest na bieżąco monitorowanie wszelkich nowelizacji. Analizuje także rozstrzygnięcia jakie zapadają w Krajowej Izbie Odwoławczej lub na wokandach sądowych. Dysponując taką wiedzą jest w stanie rzetelnie zająć się każdą sprawą, którą obejmują zamówienia publiczne.

Zapraszamy zamawiających i

wykonawców, prowadzących działalność we Wrocławiu lub w innym miejscu w Polsce, do współpracy w zakresie prawa zamówień publicznych. Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie – od kompleksowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia aż po jego zakończenie w postaci zawarcia umowy oraz rozliczenia z jej wykonania. Oprócz tego służymy pomocą przy wszelkich bieżących problemach, które mogą pojawić się podczas postępowania przetargowego.

Nieruchomości – prawo obrotu nieruchomościami i prawo budowlane

Kancelaria Prawna Modus® świadczy kompleksowe usługi prawne i doradcze  z zakresu obsługi transakcji sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.  W ramach Grupy Modus współpracujemy z wyspecjalizowaną w tym zakresie Centrum Finansowym MODUS Sp. z o.o. W szczególności prowadzimy sprawy z zakresu:

 

 • przygotowania, opiniowania i negocjacji umów sprzedaży  nieruchomości  po stronie inwestora prywatnego, instytucjonalnego  także w transakcjach z samorządem terytorialnym i Skarbem Państwa,
 • tworzenia rozwiązań prawnych dla  Klientów zagranicznych chcących dokonać zakupu nieruchomości  w  tym  reprezentacja w  postępowaniach  administracyjnych o wydanie zgody na zakup,
 • przygotowania, opiniowania i negocjacji umów na całym etapie procesu budowlanego i inwestycyjnego,
 • due diligence nieruchomości – analiza pod kątem sytuacji prawnej,
 • obsługi procesów budowlanych i inwestycyjnych wedle zasad FIDIC,
 • doradztwa i nadzoru w postępowaniach o wydanie zezwoleń i decyzji budowlanych,
 • reprezentacji  przed  urzędami i instytucjami na każdym etapie procesu budowlanego.

Szeroko pojęte prawo obrotu nieruchomościami – świadczymy kompleksową pomoc prawną.

Prawo spółdzielcze

Kancelaria Modus  pomaga i  prowadzi kompleksową obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych a  w szczególności oferuje:

 • doradztwo prawne dla zapewnienia efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania  spółdzielni mieszkaniowej,
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie pism prawnych  w tym  umów , dokumentów statutowych , regulaminów , uchwał  organów,
 • zastępstwo procesowe  przed sądami , organami administracji publicznej  i egzekucyjnymi,
 • przygotowanie i udział w procesach negocjacyjnych prowadzonych z udziałem spółdzielni.

Prawo administracyjne

Sposób regulacji oraz wysoki stopień komplikacji postępowań administracyjnych jest elementem utrudniającym prowadzenie biznesu. Zadaniem kancelarii jest wspieranie i pomoc Klientom dla uniknięcia niepożądanych skutków z zakresu prawa administracyjnego.

Oferta kancelarii  obejmuje w szczególności:

 • reprezentację na każdym etapie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, samorządowej i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie pism, opinii, skarg i wniosków do organów administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja w postępowaniach o wydanie koncesji i zezwoleń warunkujących rozpoczęcie działalności.

Prawo Karne

Wśród gałęzi prawa, którymi na co dzień zajmuje się nasza Kancelaria prawna z Wrocławia istotne miejsce zajmuje prawo karne. W każdym przypadku priorytetowy jest dla nas interes klienta – dlatego dokładamy wszelkich starań, aby sprawy z zakresu prawa karnego były za każdym razem rozstrzygane z korzyścią dla niego.

Wrocławska Kancelaria  dysponuje zespołem specjalistów pozwalającym skutecznie realizować interesy prawne klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Działając na wszystkich etapach postępowania karnego Kancelaria zajmuje się w szczególności:

 • reprezentacją pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniach przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie), sądowym i wykonawczym,
 • sporządzaniem pism sądowych i wniosków o przeprowadzenie dowodu w sprawie,
 • doradztwem z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, postępowania karnego wykonawczego,
 • formułowaniem prywatnych aktów oskarżenia, apelacji kasacji  i innych pism procesowych.

Prawo karne to w naszym przypadku prowadzenie różnego rodzaju spraw karno-skarbowych, karno-gospodarczych oraz spraw kryminalnych. Na pomoc w zakresie prawa karnego mogą liczyć klienci z Wrocławia oraz okolic. Zapewniamy pełną dyskrecję i wysokiej jakości poziom usług. Odpowiedzialnie podchodzimy do każdego zlecenia.

Sprawy, które obejmuje prawo karne, często wiążą się z olbrzymim stresem. Wiedząc o tym, staramy się stworzyć odpowiednią atmosferę współpracy z klientem oraz zapewnić mu poczucie, że od strony prawnej znalazł się we właściwych rękach.    

Mediacja arbitraż

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych i arbitrażowych, jako pełnomocnik podmiotów gospodarczych.

Arbitraż oraz mediacja stanowią alternatywę wobec standardowej formy rozstrzygania sporów. Pozwalają często wypracować korzystniejsze z punktu widzenia finalnego skutku (czas, zasoby, wizerunek przedsiębiorstwa) rozwiązania.

Sprawy o odszkodowanie

Kancelaria Prawna Modus®  pomaga w pełnym zakresie w sprawach o odszkodowania w wyniku zaistniałej szkody.  Wypadek komunikacyjny lub w pracy, naruszenia postanowień umowy, błąd lekarski to tylko kilka przykładów, jakie  codziennie mogą nas spotkać.

Ważne, aby w tych wszystkich sytuacjach sprawnie zabezpieczyć interesy poszkodowanego dla pełnego pokrycia strat materialnych i moralnych.

Kancelaria posiada sukcesy w reprezentowaniu swoich klientów przed sądami wszystkich instancji oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Windykacja należności

Odznaczająca się wysokimi standardami i skuteczna windykacja należności na rzecz przedsiębiorców znajduje swoje uznanie również wśród klientów indywidualnych.

Ukazanie determinacji wierzyciela oraz informacja o profesjonalnym wsparciu ze strony Kancelarii są elementami silnie wpływającymi  na dłużnika.

Odzyskanie płynności finansowej, uniknięcie dodatkowych kosztów i perturbacji czasowych, a finalnie zaspokojenie roszczeń wierzyciela to podstawowe korzyści płynące z  doradztwa i pomocy Kancelarii Modus®.

Jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu poza Wrocław. Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Kancelaria Prawna Modus

 • ul. Igielna 14-15/6 50-117 Wrocław
 • 071 364 74 21 do 25
 • 071 364 74 20
 • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz