Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Prawo Ochrony Środowiska

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa ochrony środowiska oraz  interdyscyplinarność tej szczególnej dziedziny prawa stanowi często duże  wyzwanie dla przedsiębiorstw  niezależnie od ich wielkości jak i sektora, w którym działają.

Naruszenia wynikające z błędnej interpretacji lub nieznajomości przepisów prawa ochrony środowiska mogą skutkować poważnymi  problemami biznesowymi  i perturbacjami zarówno finansowymi jak i organizacyjnymi. Odpowiedzialność cywilna ( odszkodowawcza , opłaty podwyższone , kary finansowe) administracyjna ( cofnięte pozwolenia i decyzje ) czy w pewnych przypadkach karna może dotyczyć zarówno firmy jako organizacji oraz jej pracowników.

Właściwa realizacja obowiązków i zaleceń z zakresu prawa ochrony środowiska jest więc jednym z kluczowych elementów funkcjonowania firmy. Nad przestrzeganiem wszelkich czynności zgodnie z prawem czuwają nasi prawnicy.

Elementem mogącym mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu może być współpraca z profesjonalną kancelarią prawną  świadczącą usługi z zakresu prawa ochrony środowiska .

Interpretacja często skomplikowanych przepisów prawa ochrony środowiska wymaga doradców i partnera  o odpowiedniej wiedzy , doświadczeniu oraz znajomości specyfiki branży odpadowej .

Działająca od 1993 Kancelaria Prawna Modus dysponuje prawnikami i specjalistami posiadającymi wiedze i praktyczne doświadczenie w realizacji złożonych projektów z zakresu prawa ochrony środowiska.

Nasz podstawowy zakres usług obejmuje badanie  stanu prawnego  i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska  (np. gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, emisje do atmosfery).

Opinie i analizy prawne obejmujące zagadnienia prawa ochrony środowiska

Przygotowywanie wniosków i dokumentów prawnych w sprawie decyzji administracyjnych ( np. decyzje na zbieranie przetwarzanie odpadów , karty informacyjne przedsięwzięcia , raporty o odziaływaniu na środowisko.

Doradztwo prawne w zakresie aspektów prawa ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych i transakcyjnych.

Obsługi transgranicznego przemieszczania odpadów oraz tranzytu odpadów przez terytorium RP .

Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej

Wsparcie po   uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska w rozwoju przedsiębiorstwa poprzez pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Reprezentowanie i obrona klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska czy też dotyczących praw i obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska przed organami administracji i sądami. (np.  WIOŚ , RDOŚ , SANEPID , SKO , Sądy Powszechne )

Konsulting w aspekcie wsparcia przedsiębiorców w opracowaniu optymalnego modelu biznesowego i eliminacji ryzyk  związanych  z gospodarką odpadami i prawem ochrony środowiska.

Kancelaria Prawna Modus

  • ul. Igielna 14-15/6, 50-117 Wrocław
  • 071 364 74 21 do 25
  • 071 364 74 20
  • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz