Tel. 71 364 74 21 do 25, Faks 71 364 74 20, E-mail: biuro@modus-kancelaria.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stale rosnąca wartość rynku zamówień publicznych staje się strategicznym elementem działalności podmiotów prawa w Europie.

W Polsce proces ten dynamizowany jest absorpcją funduszy unijnych przez instytucje i przedsiębiorstwa. Osiągnięcie zamierzonego celu merytorycznego warunkowane jest znajomością stale zmieniającego się prawa oraz procedur zamówień publicznych. Pracownicy kancelarii na bieżąco monitorują zachodzące zmiany w prawie również te prognozowane. Pozwala to zbudować i wdrożyć odpowiednią strategię działania w najlepszym dla Państwa momencie. Nasza wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców na każdym etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W naszych działaniach kierujemy się zasadą prezentacji możliwych ryzyk a następnie ich eliminacji. W tym celu dokonujemy audytu dokumentacji przetargowej , umów , wniosków i innych niezbędnych dokumentów. Poprzez odpowiednie klauzule stwarzamy płaszczyznę do porozumienia i polubownego załatwienia ewentualnych sporów w zakresie wykonywanej umowy.

Konsultacje

Udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych.

Analiza

Analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w aspekcie zgodności z prawem.

Weryfikacja

Weryfikacja dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego w postępowaniu.

Analiza prawna

Analiza prawna ofert pod względem ich zgodności z prawem zamówień publicznych.

Opiniowanie

Opiniowanie korespondencji wysyłanej do
zamawiającego.

Negocjacje

Udział w negocjacjach
wspólnie
z zamawiającym.

Doradztwo

Doradztwo prawne w zakresie korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej.

Reprezentacja

Reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Oferta dla zamawiających

Pomoc prawna

Kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Konsultacje prawne

Udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych, w tym również dotyczących stosowania i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych;

Weryfikacja

Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także innych dokumentów niezbędnych dla procedury;

Weryfikacja

Doradztwo prawne przy badaniu i ocenie ofert składanych przez wykonawców;

Opiniowanie

Opiniowanie korespondencji wysyłanej do wykonawców;

Rozstrzyganie

Pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;

Reprezentowanie

Reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;

Wsparcie

Wsparcie zamawiającego w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych.

Kancelaria Prawna Modus

  • ul. Parkowa 25b/2 51-616 Wrocław
  • 071 364 74 21 do 25
  • 071 364 74 20
  • biuro@modus-kancelaria.pl

Masz pytanie? Napisz