PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W SPÓŁKĘ Z O.O.

Spółka cywilna może być obecnie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na jeden z poniższych sposobów:

  1. przekształcenie w oparciu o procedury określone przepisami Kodeksu spółek handlowych (procedura pełna lub uproszczona);
  2. założenie spółki z o.o. i przeniesienie do niej majątku (wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej aportem do nowo założonej spółki kapitałowej lub sprzedaż posiadanego majątku lub jego części do nowo założonej spółki kapitałowej);
  3. likwidacja spółki cywilnej i założenie nowej spółki z o.o.

 

Ad 1) Przekształcenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych może odbyć się w dwóch trybach w zależności od tego jak wyglądają stosunki pomiędzy wspólnikami spółki przekształcanej. Pierwszy tryb „uproszczony” znajduje zastosowanie w przypadku takiej spółki cywilnej w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki (art. 572 KSH). Drugi tryb „pełny” będzie stosowany do przekształcenia spółki cywilnej, w której tylko niektórzy ze wspólników prowadzili sprawy spółki. Tryb uproszczony przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością różni się w zasadzie od trybu pełnego przekształcenia tym, że:

  • nie jest wymagany plan przekształcenia z załącznikami,
  • badaniu biegłego rewidenta podlega jedynie wycena aktywów i pasywów spółki, a nie plan przekształcenia,
  • nie jest wymagane zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu,
  • nie są wymagane procedury w zakresie wglądu do dokumentów spółki.

Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową.

 

Ad. 2) Założenie spółki z o.o. i przeniesienie do niej majątku

  • Poprzez aport

Zaletą wniesienia aportu jest krótki okres przeprowadzenia całej transakcji. Można go bowiem jednorazowo dokonać po uzyskaniu odpowiednich zgód od wierzycieli. Wniesienie całości prowadzonej działalności aportem do spółki kapitałowej korzysta również ze zwolnienia w podatkach dochodowych po stronie wspólników. Oznacza to, że nominalna wartość objętych udziałów za aport nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla takiego wspólnika.

Wadą aportu wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej do spółki kapitałowej jest brak sukcesji uniwersalnej. Zarówno zatem w prawie handlowym jak też administracyjnym i podatkowym, przyjąć należy zakończenie działalności wnoszonej aportem i jej ponowne podjęcie w formie spółki kapitałowej.

 

  • Poprzez sprzedaż posiadanej działalności do spółki

Sprzedaż pozwala dostosować w czasie przychody i koszty zarówno dotychczasowej spółki cywilnej jak też nowej spółki. Dodatkowo umożliwia optymalizację finansowania spółki z o.o. i przyjęcie kompensat przy wzajemnych rozliczeniach pomiędzy tymi podmiotami. Daje zatem to w dłuższym okresie czasu możliwość efektywnego planowania podatkowego przy jednoczesnym minimalizowaniu zbędnych przepływów pieniężnych. Wadą sprzedaży, która jest rozłożona w czasie jest ryzyko związane z określeniem jej przedmiotu jako przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych aktywów. Ponadto, przy znacznej wartości transakcji pomiędzy spółką cywilną a spółką kapitałową, może powstać obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Ad. 3) Likwidacja spółki cywilnej i założenie nowej spółki z o.o. 

Zlikwidowanie spółki cywilnej, założenie spółki z o.o. i wniesienie do niej majątku wiąże się z brakiem płynnego przejścia z jednej formy do drugiej oraz brakiem przejęcia praw i obowiązków przez kontynuatora działalności, czyli spółkę z o.o. Może też dojść do powstania przerwy między funkcjonowaniem jednej i drugiej firmy. Nowo powstała spółka – mimo przejęcia całego majątku – w sferze stosunków zarówno cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych będzie zupełnie nowym podmiotem, który nie ma prawa wstąpić w miejsce poprzedniego podmiotu. Z powodu braku sukcesji dotychczasowi kontrahenci wspólników spółki cywilnej nie staną się automatycznie kontrahentami spółki z o.o., zatem funkcjonujące do tej pory umowy cywilnoprawne będą wymagały wprowadzenia stosownych zmian. Podobnie będzie na gruncie prawa podatkowego: nowo powstała spółka nie będzie uznana za następcę prawnego wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Ponadto, metoda ta jest niekorzystna z podatkowego punktu widzenia, gdyż może powstać obowiązek podatkowy w zakresie zryczałtowanego podatku od likwidacji.

Zapraszamy do kontaktu.